ES ģeogrāfiskās norādes shēmas

ES valstīs, īpaši Itālijā, Spānijā un Francijā ir plaši izplatīta kvalitatīvas pārtikas ražošana aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmu ietvaros, kuru galvenie uzdevumi ir:

  •  aizsargāt produktu nosaukumus no ļaunprātīgas izmantošanas;
  •  informēt patērētājus par produktu ģeogrāfisko izcelsmi, kvalitāti, ražošanas tradīcijām;
  •  veicināt produktu ražošanas dažādību;
  •  radīt produktiem ar īpašām iezīmēm lielāku konkurētspēju tirgus apritē salīdzinot ar līdzīga veida produktiem.

Lai reģistrētu produktu kā Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produktu (PGI) vai Aizsargātu cilmes vietas nosaukuma produktu (PDO), vai produktu ar Garantētām tradicionālām īpatnībām (TSG) (turpmāk – ģeogrāfiskās norādes shēmas), ir jāizpilda nosacījumi, kas noteikti Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktos.

Produkts ar cilmes vietas aizsardzību
Produktiem ar cilmes vietas aizsardzību visam procesam – no izejvielas ieguves līdz iesaiņotam galaproduktam - jānotiek tikai un vienīgi šajā konkrētajā apgabalā. Turklāt produktam jāpiemīt kvalitātei vai īpašībām, ko rada galvenokārt vai vienīgi ģeogrāfiskā vide ar tās raksturīgajiem dabas un cilvēciskajiem faktoriem. Tātad, ja „Latgales medus” gribēs lepoties ar cilmes vietas aizsardzību, tad visām izejvielām un visiem procesiem būs jānorisinās vienīgi Latgalē.

Produkts ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi
Lai pārtikas produktam varētu piešķirt aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, tam jābūt raksturīgam tikai šim noteiktajam ģeogrāfiskajam apgabalam un vismaz vienam no produkta gatavošanas posmiem - ražošanas, pārstrādes vai sagatavošanai – jānotiek ierobežotā ģeogrāfiskajā apgabalā. Piemēram, ja kādam ražotājam būs vēlēšanās kā īpašo „ģeogrāfisko” produktu ražot „Latgales medu”, tad ražotājam būs jāpierāda, ka citā vietā pasaulē šādu produkciju neražo un, ja ražo, tad tā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības ir saistītas ar ģeogrāfisko izcelsmi - Latgali. Turklāt vienam no produkta ražošanas, pārstrādes vai sagatavošanas procesiem jānoris tikai un vienīgi Latgalē, piemēram, medus ieguvei.

Produkts ar garantētām tradicionālām īpatnībām
Par produktiem ar garantētām tradicionālām īpatnībām sauc tos, kas tradicionāli lietoti šajā teritorijā un kuriem vismaz 30 gadu garumā ir apliecinājums par nodošanu no vienas paaudzes nākamajai. ES teritorijā to ir  tikai ap  40.